Novice2019-09-12T09:22:40+02:00

Finančne spodbude za podjetništvo

Finančne oblike pomoči so podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah povratne in nepovratne pomoči. Vrste povratne pomoči so posojila, garancije oziroma poroštva, pa tudi sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala, ki so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij. Vrste nepovratne pomoči vključujejo zlasti subvencije za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim. Spodbude samozaposlenim in sredstva za zagon novih inovativnih podjetij so na voljo večinoma v obliki subvencij, spodbude za gospodarski zagon in internacionalizacijo pa so pretežno v obliki povratnih sredstev. (Vir: evem ) Organizacije, ki nudijo spodbude: - Slovenski podjetniški sklad - Zavod RS za zaposlovanje - Slovenski regionalni razvojni sklad - SID banka - SPIRIT - Poslovni angeli Slovenije [...]

Omejitve pri odpiranju podjetja

Omejitve pri odpiranju podjetja in določitvi poslovodne osebe Skladno s prvim odstavkom 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne more ustanovitelj, družbenik ali podjetnik postati oseba: ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisna v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje; ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek; ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena [...]

Minimalna plača za leto 2019

S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se najnižji prejemek za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih 638 evrov neto zvišuje na 667 evrov neto, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov neto, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela). Z novelo se bo za izračun  minimalne plače od 1. 1. 2021 uporabljala formula, in sicer, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Z amandmajem, pa je bila sprejeta tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne sem biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Zakon o minimalni plači (Uradni [...]

Regres za l. 2019

Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost ne všteva do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Davčno ugodnejša obravnava regresa velja že za leto 2019. Sprejete spremembe za leto 2019 veljajo za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred uveljavitvijo novel regres že prejeli, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih [...]

Go to Top