RAČUNOVODSKE STORITVE IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE.

Nudimo celovite računovodske storitve za srednje, majhne in mikro družbe (d.o.o., d.n.o., k.d.),samostojne podjetnike (s.p.), zasebnike (zdravnike, odvetnike, notarje), društva in zasebne zavode.
Računovodske storitve vam nudimo v celoti ali le določen segment, glede na vaše potrebe ( obračun DDV, obračun plač, izdelava računovodskih izkazov, idr.). Pomagamo vam lahko pri organizaciji in vodenju poslovne administracije za vašo dejavnost.

Za vas lahko opravimo naslednje računovodske storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).

 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Vodenje pomožnih poslovnih knjig ( blagajna, materialno knjigovodstvo).
 • Obračun DDV in vodenje evidenc v zvezi z DDV (KIR, KPF).
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije.
 • Obračun plač za zaposlene in vse evidence v zvezi s plačami (REK obrazci, ZPIZ).
 • Obračun dohodnine za prejemke fizičnih oseb.

 • Obračun poslovodenja, sejnin.
 • Obračun prispevkov za lastnike podjetij (podlaga zavarovanja 040), samostojne podjetnike in zasebnike.
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb (najemnine, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd…)
 • Svetovanje pri kadrovanju, obračunih plač, potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad in drugih izplačilih.
 • Prijava in odjava zaposlitve preko sistema e-vem.
 • Izpisi opominov, izpisi IOP obrazcev.
 • Obračun obresti (pogodbenih, zamudnih).
 • Izvajanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Priprava predlogov za medsebojne pobote terjatev in obveznosti, priprava e-pobotov, cesije, asignacije, posojila, krediti.
 • Priprava sodne izterjave (izvršbe), pomoč pri izterjavi.
 • Izdelava zaključnih računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov ) za potrebe AJPES in bank.
 • Izdelava medletnih računovodskih izkazov za pridobitev posojila ali za lastno informacijo o poslovanju.
 • Izdelava davčnega obračuna in davčnih evidenc (davčno načrtovanje).
 • Poročanje za potrebe statistike ( izdelava SKV poročila, statistika finančnih računov, poročilo CPPS ) , poročanje iz naslova poslovanja s tujino Banki Slovenije. Izdelava Intrastata.
 • Razne analize poslovanja za zunanje in notranje uporabnike.
 • Kontrola poslovanja, sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti ter obveščanje o zakonskih spremembah
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, vezanih na računovodsko poslovanje ( pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju , davčna blagajna , akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Pomoč in sodelovanje v postopku davčnega nadzora.

SPECTRUM NOVI
Računovodstvo, ki mu lahko zaupate.

ZAHTEVAJTE PONUDBO